แบบสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” ต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ

หมดเวลาในการตอบแบบสอบถาม


มูลนิธิสื่อสุขภาวะ ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2244-5277 โทรสาร 0-2244-5600-1 email : pobruk_yam@dusit.ac.th หรือ bu.sdpoll@gmail.com